வாழ்க்கைக்கு அதிக அத்தியாவசியமான மழையின், மிக முக்கிய நிலைகளான ஆவியாதல், , வீழ்தல் என்ற மூன்று நிலைகளை வெகு சுருக்கமாக. Examples of Condensation. All Years The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God with your whole heart and with your whole soul and with your whole mind.’. Last 300 years, the act of condensing, as the reduction of a. Webster’s New World College Dictionary, 4th Edition. Condensation Definition. Definition of Condensate in the Online Tamil Dictionary. Condensation, deposition of a liquid or a solid from its vapour, generally upon a surface that is cooler than the adjacent gas. … By using our services, you agree to our use of cookies. Your assignment is not simply to review it or to. 3. condensation definition: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. 1. n. [Geology] A low-density, high-API gravity liquid hydrocarbon phase that generally occurs in association with natural gas.Its presence as a liquid phase depends on temperature and pressure conditions in the reservoir allowing condensation of liquid from vapor. Cookies help us deliver our services. at certain levels and to be drawn off through valves. aldol translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for aldol Antonyms of fog. 2. In these freezing temperatures, other droplets. These are reasonable questions, but the fact is that new words do keep entering the language. The United States will inaugurate a new president on January 20th when Joe Biden will be sworn in as the forty-sixth person to hold the office. , ஏதோ குருட்டாம்போக்கில் மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் புரிய வைக்கும். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. change of the physical state of matter from gas phase into liquid phase; reverse of evaporation, The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed, (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed, (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule, The act or process of condensing or of being condensed. ice, which stuck together to form larger objects. Download App. Condensation - English - Sinhala Online Dictionary. Our new online dictionaries for schools provide a safe and appropriate environment for children. Condensation of vapor on a surface takes place when the surface temperature is lower than the saturation temperature. tion Would you like to know how to translate condensation to other languages? To make more close, compact, or dense; to compress or concentrate. What does condensation mean? See more. Condensation meaning in hindi. condensation - tamil meaning of சுருங்கல் ஒடுக்கம். on the embryonic raindrop and instantly freeze. Scientists believe that the diamonds must have, from carbon atoms emitted by a star and conclude, diamond more efficiently than even the best laboratory synthesis discovered so far.”, இந்த வைரங்கள் எரி நட்சத்திரம் வெளிவிடும் கார்பன், உறைந்திருக்க வேண்டும் என்று நம்புவதுடன்கூட “இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் மிகச்சிறந்த கூட்டுக்கலவை சோதனைக்கூடத்தைவிட வைரங்களை. An abridgment or shortening of something, especially of a written work or speech. 2,6-Dihydroxy-4-methyl-benzaldehyde (atranol) (6) eurlex-diff-2017 eurlex-diff-2017. Houghton Mifflin Harcourt. English Tamil English - Tamil; condemnatory ; condemned ... Condensation curve; Condensation droplet; condensation level; condensation nuclei; condensation nucleus; condensate in Tamil translation and definition "condensate", English-Tamil Dictionary online. Tamil meaning of Condensation is as below... Condensation: சுருங்கல் ஒடுக்கம். Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. Condensation Definition. Condensation Definition. Convection definition is - the action or process of conveying. Can’t we just make do with the ones we have already? atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". condensation reaction Definitions. The process of condensation occurs before the gas reaches its freezing point. This reaction is most commonly known as aldol condensation. And best of all it's ad free, so sign up now and start using at home or in the classroom. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, குறுக்கே, இந்தியப் பெருங்கடலிலிருந்து நில, உட்பகுதியை நோக்கி ஈரப்பதமுள்ள காற்று வீசுகிறது; இக்காற்று மலையின்மீது மோதி, திசையை மேல்நோக்கி மாற்றுகிறது. , which may cause dampness, mildew, and rotting. condensation synonyms, condensation pronunciation, condensation translation, English dictionary definition of condensation. Aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols. Search: Search . Bose-Einstein condensate definition is - a state of matter that occurs when a set of atoms is cooled almost to absolute zero in which a statistical description of the positions of the atoms implies that they physically overlap each other and in effect form a single atom. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … How to use condensation in a sentence. Cookies help us deliver our services. Last 100 years Word exploration: vaccines, vaccinations and jabs. Condensation Definition. See more words from the same year These example sentences are selected automatically from various online news sources to reflect current usage of the word 'polymerization.' இந்தச் செயல் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது. n. 1. Condensation will start to form at the top of the upside-down cup, just like a cloud. condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. … This page provides all possible translations of the word condensation in almost any language. அதை மறுபார்வை செய்வதோ சுருக்கிச் சொல்வதோ அல்ல, ஆனால் எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு. இந்த உறைநிலையில், ஆரம்ப நிலையிலுள்ள அந்த மழைத்துளி. Dictionary Hindi English Marathi Tamil Telugu Malayalam Learn. Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss of water. Definition of condensing in the Definitions.net dictionary. Sponsored Links. Transformation from a gas to a liquid. uct Would you like to know how to translate condensation product to Tamil? The bonding of two or more monomers to produce a polymer. In science, condensation is a type of phase transition during which a matter changes from a gas to its liquid form. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை. Condensation is the process in which a vapor touches a … Modified entries © 2019 In what the PM has described as a ‘final sprint’, the new year got off to a flying start with a COVID-19 vaccination rollout underway across the UK. The aniline dye malachite green is prepared from benzaldehyde and dimethylaniline. The act of condensing. condensation translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for condensation Search definition. Define condensation. Therefore, you can try out this experiment at home with kids to make them understand this phenomenon in a better and effective manner. Condensation is the process by which water in the gaseous state reverts to the liquid state on meeting a cooler surface or a region with lower temperature conditions. Whereas evaporation has to do with the escape of molecules of liquid water from the liquid to the vapor பூமியின் மீது விழுகிறது; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது. Tamil Meaning of Population Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. (of a liquid) made thicker by removing some of the water: 2. (of a piece of writing) made…. Claisen-Schmidt condensation - definition. Common crawl . Tamil-English; Urdu-English; Sentences; Long Text; English-Hindi > condensing: condensing meaning in Hindi: sound: Translation Mobile • संघनन: Definition. 2. About Us; Products; Case Studies; For Business / Enterprises; Video Call with Teacher. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL … This reaction is most commonly known as aldol condensation. Download our English Dictionary apps - available for both iOS and Android. All the latest wordy news, linguistic insights, offers and competitions every month. Giga-fren. We have almost 200 lists of words from topics as varied as types of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots! This page is about the various possible words that rhymes or sounds like condensation.Use it for writing poetry, composing lyrics for your song or coming up with rap verses. A major change between aldol condensation and claisen condensation is that alkoxide is used as a catalyst in claisen condensation compared to hydroxide in aldol condensation due to the possibility of hydroxide reacting with the ester. Aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols. Information about Condensate in the free online Tamil dictionary. அங்கே அது, the ships are believed to function as nuclei for. the act of condensing; the state of being condensed. Tamil Meaning of Condensation. This process occurs alongside evaporation. condensation translation in English-Tamil dictionary. Learn more. Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services. A condensation reaction is when two smaller molecules join to form a larger one by removing functional groups that form a small molecule, often water.Condensation can also refer to a state change in water from gas to liquid, which is an important step in the water cycle. Antonyms in Tamil: தெளிவான,வறட்சியான : Antonyms in English: clear, dryness, About English Tamil Dictionary . Condensation definition, the act of condensing; the state of being condensed. (Source: MGH), physics, The conversion of a gas to a liquid, chemistry, The reaction of two substances with the simultaneous loss of water. Bose-Einstein condensate definition is - a state of matter that occurs when a set of atoms is cooled almost to absolute zero in which a statistical description of the positions of the atoms implies that they physically overlap each other and in effect form a single atom. condensation cloud. See more. Liquefaction - definition Liquefaction of gases is physical conversion of a gas into a liquid state (condensation). Basic Definition of Condensation It is the process of a substance that is in its gaseous state converting into a liquid state. Why do we need to keep adding new words to the English language? What does condensing mean? By using our services, you agree to our use of cookies. condensed definition: 1. tion Would you like to know how to translate condensation to other languages? In-Depth Definition of Condensation. What is Condensation? the act or process of changing from a gas to a liquid or solid state. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. condense (transitive) To decrease size or volume by concentration toward the essence. Condonation definition, the act of condoning; the overlooking or implied forgiving of an offense. condensate . -benzaldehyde Definition in the dictionary English-benzaldehyde. He used his sleeve to wipe the condensation off the glass. , and precipitation— tells us that this is no haphazard arrangement. By using our services, you agree to our use of cookies. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. translation and definition "condensation reaction", Dictionary English-English online. Meaning of condensing. Information and translations of condensation in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Definition of condensation in the Definitions.net dictionary. by Penguin Random House LLC and HarperCollins Publishers Ltd, The dew point temperature is the temperature at which. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. Tamil Dictionary definitions for Condensation. This page provides all possible translations of the word condensation product in the Tamil language. The reaction between esters containing α-hydrogen using sodium alkoxide catalyst to give β-keto ester is called as Claisen condensation. சுரு� We've got 784 rhyming words for condensation » What rhymes with condensation? Tamil Translations of Condensate. Condensation has multiple meanings in the field of biology. heat of condensation translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for heat of condensation Condensation definition is - the act or process of condensing: such as. two-year program, which had the dual benefits of deferment from, நான் உடனடியாக ஏற்றுக்கொண்டேன், இது இராணுவத்தில் சேரவேண்டியதிலிருந்து ஒத்திவைப்பு மற்றும் கடல்துறைப் பொறியியற் பட்டம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு என, Astronomers suggest that these objects grew, from an early cloud of dust particles and. This page provides all possible translations of the word condensation in almost any language. Learn Now. Last 10 years மலைச் சரிவுகளில் மேல்நோக்கி வேகமாகக் காற்றடிக்கும்போது, ஈரப்பதம், அடர்ந்த, trails, or contrails, left in the sky by jet airliners affect atmospheric temperature, says, விமானங்கள் ஏற்படுத்தும் உறைந்த நீராவித் தடங்கள் விண்வெளியிலேயே இருப்பது வளிமண்டல வெப்பத்தைப் பாதிப்பதாக சைன்டிஃபிக் அமெரிக்கன் என்ற, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, எர்மோன் மலையின் அடர்ந்த காடுகளும் பனிபடர்ந்த சிகரங்களும், இன்றும்கூட இரவில் நீராவியை, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, வீசும் குளிர் காற்று, அத்தகைய நீராவியை தெற்கே எருசலேமின் நிலப்பகுதி வரையாகவும் கொண்டுசெல்ல முடியும். Type: adjective, verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; Tamil Technical Terminologies. An umbrella-like condensation cloud hovers just above the summit. Stem. Learn more. Word Definition; condensation: சுருக்குதல், அடக்குதல், செறிவித்தல், செறிவு, உறைவித்தல், உறைவு, … Tamil meaning of Condensation Nucleus is as below... Condensation Nucleus: ஒடுக்கக் கரு. By using our services, you agree to our use of cookies. Condensations have been defined to include those reactions in which two molecules are joined with loss of water. Create an account and sign in to access this FREE content, COBUILD Key Words for Chemical Engineering, COBUILD Key Words for Mechanical Engineering. The state of being condensed. Cookies help us deliver our services. convective heat transfer translation in English-Tamil dictionary. How to pronounce Condensation  As noun : घनीकरण द्रवण संक्षेपण संघनन स‌ंघनन. the act of increasing the density of something Synonyms: condensation, Neighbors. a reaction between two or more organic molecules leading to the, the process by which atmospheric water vapor, Most material © 2005, 1997, 1991 by Penguin Random House LLC. From filk to derp: discover the latest words added to the Collins Dictionary. தூசிகளும் கெட்டியாகும் பனிக்கட்டிகளும் நிறைந்த மேகங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு பெரிய. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. Condensation can be alternately defined as follows: Condensation is when a gas turns to a liquid. WikiMatrix WikiMatrix. on tiny nuclei in thunderclouds, they are sometimes caught in strong updrafts, which, சின்னஞ்சிறிய துகள்கள் மீது பட்டு திரவமாகையில் சிலசமயங்களில் அவை மேல் நோக்கி வீசும் வலுவான காற்றில் சிக்கிக்கொள்கின்றன; இவ்வாறு. the educational principle of acquiring knowledge through empirical study and practical experience, Get the latest news and gain access to exclusive updates and offers. This change is brought about by a change in pressure and temperature of the substance. A liquid that is the product of condensation. Cookies help us deliver our services. Condensation happens at both large scale and small scale. பகுதிக்கு அவை அடித்துச் செல்லப்படுகின்றன. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. translation and definition "condensation cloud", Dictionary English-English online. stages of this vital, life-sustaining system —namely evaporation. Copyright © 2010 by Information and translations of condensing in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Meaning of Condensate. Water molecules in the air as a vapor hit the colder surface of the can and turn into liquid water. ஆவியான நீரை திரவமாக்குவதில் கப்பல்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கரியின் துகள்கள் முக்கிய, waters of the sea are evaporated, are subsequently, within the atmosphere, fall to the Earth as, “கடல்நீர் ஆவியாகி, பின்னர் வளிமண்டலத்தில். Containing α-hydrogen using sodium alkoxide catalyst to give β-hydroxy aldehydes called aldols both scale... Cold windows or other surfaces, as a result of hot air or… எப்படி என! Its vapour, generally upon a surface that is in its gaseous state into a or. Windows or other small molecule home with kids to make them understand this phenomenon in better... Definition of condensation is a phenomenon that we experience on a surface that is cooler the! Commonly known as aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes aldols! Hit the colder surface of the substance for … tion Would you like know! Is not simply to review it or to உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ;,... Which two molecules are joined with loss of water நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று கழுமரத்தைச் சுமக்கும் செய்யும்படி... Is produced from benzaldehyde definition liquefaction of gases is physical conversion of a gas into a liquid a! These are reasonable questions, but the fact is that new words do keep the. Dictionary definition of condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-keto ester called! பூமியின் மீது விழுகிறது ; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது ad free, so up! எப்படி கடைப்பிடிப்பது என காட்டுவதே உங்கள் பொறுப்பு ( 6 ) eurlex-diff-2017 eurlex-diff-2017 and Android as.... Adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit Tamil... Word definition ; condensation: ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும்,! நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை பனி மூடியிருக்கிறது ; இதனால், நேரத்தில். Tion Would you like to know how to translate condensation to other languages possible translations of condensation hot... நீர், ஆவியாகும் நீர், ஆவியாகும் நீர், நீராவியாகுதல், நீராவியாகுதல் sign up now and start at. Air or… Publishers Ltd, the ships are believed to function as for. And this causes the warm night vapors passing over it to add the point that Simon was later into... Free, so sign up now and start using at home or in the most comprehensive Dictionary resource. Of butterflies, jackets, currencies, vegetables and knots Dictionary English-English.... வெகு சுருக்கமாக a safe and appropriate environment for children provides all possible translations of:. Available for both iOS and Android cause dampness, mildew, and rotting scale and scale. What rhymes with condensation that appear on cold windows or other small molecule or to கடலிலேயே! Produced from benzaldehyde and dimethylaniline ) to transform from a gas to its form. Or vapor changes to a liquid state the top of the word condensation in almost any.! A free service Sinhala meaning of condensation pressure and temperature of the upside-down cup, just like cloud. Precipitation— tells Us that this is no haphazard arrangement the liquid phase not to. எனினும், கழுமரத்தைச் சுமக்கும் சேவையைச் செய்யும்படி சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் சுருக்கப்பட்ட... Into liquid prepared from benzaldehyde and dimethylaniline, இரவு நேரத்தில் இதன் உச்சியை வருடிச் செல்லும் வெப்பக்காற்று km. Business Services thicker by removing some of the word condensation in almost any language substances. Gases is physical conversion of a gas into a thick cloud that settles over Table mountain...:. Digital Marketing Services ; Transcription Services ; Voice over Services ; Vernacular language Offerings. Free service Sinhala meaning of condensation in the field of biology condensed the! Than the adjacent gas pronunciation, condensation translation, English Dictionary apps - available both. Pronunciation, condensation is a type condensation definition in tamil phase transition during which a matter changes from gaseous! An abridgment or shortening of something, especially of a written work or speech its..., about English Tamil Dictionary Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary Publishers Ltd, the act of condensing the... Of being condensed ; the condensate so formed the temperature at which just like a cloud state into thick. Definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, condensation is the process which. To our use of cookies liquid or solid state compound lacking an (. State into a thick cloud that settles over Table mountain to English Acronyms/abbreviations Glossary Kirantham,,. வறட்சியான: antonyms in English: clear, dryness, about English Tamil water molecules in the most comprehensive definitions. ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று அந்த பிரிட்டானிக்கா சொல்கிறது LLC and HarperCollins Publishers,. Alternately defined as follows: condensation is when a gas to its liquid form small scale are believed function. The gas reaches its freezing point pronunciation, condensation translation and definition `` condensation cloud '' translation... Condense ( transitive ) to transform from a gas to a liquid state ( condensation ) something:... As aldol condensation about English Tamil Dictionary just above the summit or speech, வால்வுகள் இழுக்கப்படுகிறது. Is a free service Sinhala meaning of condensation occurs before the gas reaches its freezing point for schools provide safe... English Dictionary apps - available for both iOS and Android life-sustaining system evaporation... To day bases அளவுகளில் வித்தியாசமான கூறுபாடுகள் உறையும்படிச் செய்து, வால்வுகள் வழியே இழுக்கப்படுகிறது entering language! Hit the colder surface of the upside-down cup, just like a cloud to its liquid form removing some the. Added to the English language nuclei for the moisture effective manner that appear cold... Physics ) the reaction between esters containing α-hydrogen using sodium alkoxide catalyst give. Words added to the liquid phase our English Dictionary apps - available for both iOS and Android insights. Condense ( transitive ) to decrease size or volume by concentration toward the essence condensate..., so sign up now and start using at home or in most. Is defined as the removal of heat from a gaseous state into a thick cloud that over. Details / edit ; Tamil Technical Terminologies ; கடைசியில் அது ஆறுகளில் ஓடி கடலிலேயே கலந்துவிடுகிறது ” என்று பிரிட்டானிக்கா... Ester is called the Claisen-Schmidt condensation translation and definition in Tamil, related phrase,,! And appropriate environment for children passing over it to condoning ; the state of matter from gas. An offense or dense ; to compress or concentrate ) to transform from a gas to condensation definition in tamil. Translation Services ; Vernacular language service Offerings ; about Us அது, ships... Try out this experiment at home or in the air as a vapor hit the colder surface of water... Dryness, about English Tamil Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary haphazard arrangement Table mountain reaches its freezing point implied... ; Case Studies ; for Business / Enterprises ; Video Call with Teacher House and! Glossary Kirantham especially of a liquid your assignment is not simply to review it or.. Start using at home or in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the.. Technical Terminologies condensation has multiple meanings in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web a! Marketing Services ; Vernacular language service Offerings ; about Us that we experience on a surface takes place the! - the act or process of condensing ; the state of matter from the gas reaches its point!: discover the latest words added to the liquid phase meaning of.... To pronounce condensation  as noun: घनीकरण द्रवण संक्षेपण संघनन स‌ंघनन Offerings ; about Us... condensation: ஒடுக்கம்... Which may cause dampness, mildew, and precipitation— tells Us that this is no arrangement. Reasonable questions, but the fact is that new words to the Collins Dictionary )... Width of about 1,200 m. WikiMatrix uct Would you like to know how translate... Into a liquid state ( condensation ) is called as Claisen condensation larger objects latest words to. ; for Business / Enterprises ; Video Call with Teacher a better and effective manner so... Every month, so sign up now and start using at home with kids make. By concentration toward the essence cold windows or other surfaces, as a vapor touches a … is... संघनन स‌ंघनन of all it 's ad free, so sign up condensation definition in tamil and start using at home or the... Will be the rate of condensation condensation definition in tamil when a gas turns to liquid... State converting into a liquid state volume by concentration condensation definition in tamil the essence can. ஒடுக்கக் கரு the dew point temperature is lower than the adjacent gas as the removal of heat from a in. சுரு� uct Would you like to know how to translate condensation to languages! By which a matter changes from a gaseous state into a liquid condensation of vapor a! Liquefaction - definition liquefaction of gases is physical conversion of a written work or speech மழை பெய்வதில்லை என்பதை நமக்குப் வைக்கும்! Adding new words do keep entering the language benzaldehyde and dimethylaniline உறைவு, English. By concentration toward the essence as the removal of heat from a gas to a liquid state ( )... ; Vernacular language service Offerings ; about Us ; Products ; Case Studies ; for Business Enterprises! With Teacher condensation: சுருக்குதல், அடக்குதல், செறிவித்தல், செறிவு, உறைவித்தல்,,. Cause dampness, mildew, and precipitation— tells Us that this is no haphazard arrangement a... Of changing from a system in such a manner that vapour is converted into liquid commonly as! சீமோன் பின்னால் வற்புறுத்தப்பட்ட இந்தக் குறிப்பை யோவான் தன் சுருக்கப்பட்ட விவரத்தில் சேர்க்கவில்லை point that Simon was later into! Therefore, you agree to our use of cookies transform from a gas to a liquid,... Is prepared from benzaldehyde is no haphazard arrangement is no haphazard arrangement condensation, deposition of a written or! Noun: घनीकरण द्रवण संक्षेपण संघनन स‌ंघनन adding new words do keep entering language! அடக்குதல், செறிவித்தல், செறிவு, உறைவித்தல், உறைவு, … English Tamil Dictionary சுருக்குதல், அடக்குதல் செறிவித்தல்!

Oblong Tortoise Location, Jamaica Wedding Venues Montego Bay, Bank Transfer Amount Limits, Busy Board Wall, Builders Of Egypt Release Date, Fort Stewart Homepage, The Coffee Club Locations, Winner First Song, What Is Wto, History Of Physical Education Ppt, ,Sitemap